Tin tức

Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 6A-HHĐ  quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin đảng viên để được truy tặng Huy hiệu Đảng. Theo quy định thì đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định. Vậy sau đây là mẫu tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng, mời các bạn cùng tải tại đây.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

TỜ KHAI
đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………………………….………..

Tôi là: ………….……………………….., sinh ngày ………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………

Là nhân thân của đảng viên ………………, từ trần ngày …… tháng …… năm ……

Thông tin về đảng viên ………………………………………………………………:

Ngày vào Đảng ……………………, công nhận chính thức ngày ……………………

Ngày ghi trong quyết định kết nạp ……………………………..…………………….

Quê quán ………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại …………………………………………………………………….

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện ………… năm trong tổ chức Đảng, đảng viên ………………… có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được truy tặng Huy hiệu ………… năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27.3 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và các cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu ………… năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………

Ghi chú:
(Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).

…………, ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi: …………………………………

Đề nghị truy tặng Huy hiệu năm ……… tuổi Đảng cho đảng viên ……………. (có danh sách đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

…………, ngày … tháng … năm ……

T/M …………………………………..

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi: ………………………………

Đề nghị truy tặng Huy hiệu năm ……… tuổi Đảng cho đảng viên ………………

…………, ngày … tháng … năm ……

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

V. KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Các loại mẫu cờ, bằng khen, giấy khen (nội dung, hình thức, bố cục, phông chữ) thực hiện theo Nghị định của Chính phủ “Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng”.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button