Tin tức

Mẫu giấy chứng nhận thuộc vùng 135

Mẫu giấy chứng nhận thuộc vùng 135 được lập ra dịp đầu năm học cho học sinh, sinh viên thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 135) viết, gửi lên Ban giám hiệu nhà trường. Mẫu giấy chứng nhận vùng 135 cần nêu rõ thông tin của người được chứng nhận, nội dung chứng nhận…

Mẫu giấy chứng nhận thuộc vùng 135

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———-

GIẤY CHỨNG NHẬN
XÃ VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (XÃ VÙNG 135)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ …………. – HUYỆN …………….

CHỨNG NHẬN: ……………………………………

Tên em là:…………………………………………… …………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng …….. năm ……..

Dân tộc:……………………………………………… …………………………………………………

Quê quán:………………………………………….. …………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………. …………………………………………………

Con ông: …………………………………..……Dân tộc:…………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………… …………………………………………………

Con bà: ……………………………………… Dân tộc:……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………… …………………………………………………

Thuộc diên ưu tiên: Có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 135)

Vậy đề nghị các cơ quan xem xét tạo điều kiện cho em:……………………………………………

được hưởng các chế độ chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước.

……, ngày……tháng…….năm……

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button